Viktigt att kontrollera och stämma av!

Tillgänglighet

Larmsändaren skall vara tillgänglig för användaren när behov finns.
Rutin upprättas och brister rapporteras

Tillförlitlighet

Larmsändaren fungerar och har både GSM och positioneringe via GPS.Funktionskontroll bör utföras dagligen. Kontrollera att lysdioder fungerar och blinkar enligt instruktioner.
Användaren är förtrogen med funktionaliteten och följer upparbetade rutiner för laddning, provlarmning och egenkontroll.

Användaren skall vara väl medveten om att larmsändaren skall startas utomhus eller vid ett förnster. Användaren skall inte ta larmet i bruk förrän hen erhållit dubbelblink på den blå lysdioden.

Instruktioner för handhavande

Användare skall ha genomgått en grundläggande utbildning, ha tillgång till utbildningsmaterial och snabbguider. En person hos företaget bör ha ett övergripande ansvar över larmutrustningen. Om en tveksamhet uppstår skall supporten kontaktas.

Enkel att handha

Larmet har en larmknapp som ej kan förväxlas med andra knappar och användaren kan larma utan att visuellt kontrollera larmknappens placering. Att larm med arbetshandskar på skall inte vara något hinder. Användaren bedömmer själv när det är lämpligt tillfälle att larm. Proaktivt arbete motverkar personskador och onödiga psykiska belastningar.

Mottagare av larm

Larmmottagning sker av certifierad larmcentral och larmet har priorriterat status överfall alternativt nödlarm. En bra underlag skall vara larmcentralen tillhanda innan larmet sätts i bruk.

Åtgärder vid larm

En väl dokumenterad åtgärdsplan är upprättad och insänd till larmcentralen. Åtgärden beror på den typ av abonnemang som kunden tecknat.

Underhåll och kontroll

Användaren sköter det dagliga underhållet. Provlarm mot larmcentral skall ske minst en gång/månad. Vid tekniskt fel skall detta meddelas leverantören och avhjälpas skyndsamt.

Positionering, tilt-funktion

Larmet sänder sin position till larmcentralen, andra funktioner såsom ManDown, tilt eller timerlarm skall hanteras enligt uppgjord plan av larmcentralen. Användaren skall vara väl förtrogen med eventuella tilläggsfunktioner utöver larmknappen.

Radiotäckning

GSM-täckning sker via Telia GSM (2G) det är stabil och har stor täckningsgrad över Sverige, GPS-täckning är beroende på om användaren befinner sig inom- eller utomhus.
Övningar Genom provlarmning och egenkontroll skall användaren var väl bekant med utrustningen och dess funktionalitet.